Provime Deridipomike

SQARIME mbi përdorimin e procedurës për On-line paraqitje të provimeve në UNT

*Afati i paraqitjes së provimeve fillon të 21.08.2020 dhe mbarone më 27.08.2020

Të nderuar studentë,
Për të paraqitur provimet online duhet te ndjekni këto hapa:
  • Emaili zyrtar i UNT-së është i patjetërsueshëm për tu qasur në të gjitha sistemet softuerike të UNT-së
  • Çdo student duhet të jetë i lloguar në emailin zyrtar të UNT-së (atë që përdorni për google classroom) Nëse nuk e keni, në konsultim me refernetin tuaj do të duhet ta hapni sa më shpejt
  • Pastaj të hapni linkun me Formularin e dhënë më poshtë ku do të bëni paraqitjen e provimeve
  • Para se te plotësohet Formulari online për provimet që dëshiron ti paraqesë – çdo student duhet të bejë pagesën e provimeve me një fletëpagesë dhe fotografinë e fletëpagesës duhet ta upload-on ne Formularin online (fletpagesa duhet të ketë vlerën e provimeve të paraqitura p.sh.: 5 provime nga 100 denarë = 500 denarë)
  • Hyrja në provim do tu mundësohet vetëm për provimet që është bërë pagesa
  • Çdo Fakultet ka Formularin e vet dhe ju duhet të zgjidhni atë të Fakultetit tuaj dhe të plotësoni çdo fushë në të dhe në fund të upload-oni edhe fletëpagesën, ndërsa origjinalin e fletëpagesës duhet ta merni me vete në provim. Hyrja në provim do ti lejohet vetëm atyre qe do kenë fletëpagesën me vete.
  • Çdo problem me emailin zyrtar është me rëndësi ta zgjedhni sa më shpejtë dhe të paraqiteni të referenti i Fakultetit tuaj

 

Kontakt Informata për Referentët / Контакт информации за Референтите
Çdo pyetje dhe problem që keni me paraqitjet e provimeve drejtohuni Referentit të Fakultetit tuaj në kontakt detajet më poshtë / Секое прашање и проблем кој го имате околу пријавување на испитите обратете се на референтот на соодветниот факултет во контакт деталите подолу:  
Sqarime per plotësimin e fletëpagesës për paraqitjen e provimeve
Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup
❖ Në ,,banka e marrësit” (банка на примач) – Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë,
❖ Në ,,llogaria” (сметка) – 100000000063095,
❖ Në ,,shuma” (износ) – shuma e mjeteve financiare që duhet të paguhen,
❖ Në ,,llogaria e shfrytëzuesit buxhetor- subjekti shfrytëzues” (сметка на буџетски корисник – единка корисник“ – 1600162677 788 15;
Shifra (Приходна шифра) 723012, programi (програма) 45.

Shembull i fletpagesës

thumbnail_fletpages

Liqnet për paraqitje të provimeve për secilin fakultet

Fakulteti i Shkencave të INFORMATIKËS / Факултет за ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ
Fakulteti i Shkencave TEKNOLOGJIKE / Факултет за ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ
Fakulteti i Shkencave SOCIALE/ Факултет за  СОЦИАЛНИ НАУКИ
Fakulteti i Shkencave TEKNIKE / Факултет за  ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës  / Факултет за  Градежништво и Архитектура