SQARIME mbi përdorimin e procedurës për On-line paraqitje të provimeve në UNT

*Afati i paraqitjes së provimeve fillon të 13.01.2021 dhe mbarone më 18.01.2021

Të nderuar studentë,
Për të paraqitur provimet online duhet te ndjekni këto hapa:
  • Emaili zyrtar i UNT-së është i patjetërsueshëm për tu qasur në të gjitha sistemet softuerike të UNT-së
  • Çdo student duhet të jetë i lloguar në emailin zyrtar të UNT-së (atë që përdorni për google classroom) Nëse nuk e keni, në konsultim me refernetin tuaj do të duhet ta hapni sa më shpejt
  • Pastaj të hapni linkun me Formularin e dhënë më poshtë ku do të bëni paraqitjen e provimeve
  • Para se te plotësohet Formulari online për provimet që dëshiron ti paraqesë – çdo student duhet të bejë pagesën e provimeve me një fletëpagesë dhe fotografinë e fletëpagesës duhet ta upload-on ne Formularin online (fletpagesa duhet të ketë vlerën e provimeve të paraqitura p.sh.: 5 provime nga 100 denarë = 500 denarë)
  • Hyrja në provim do tu mundësohet vetëm për provimet që është bërë pagesa
  • Çdo Fakultet ka Formularin e vet dhe ju duhet të zgjidhni atë të Fakultetit tuaj dhe të plotësoni çdo fushë në të dhe në fund të upload-oni edhe fletëpagesën, ndërsa origjinalin e fletëpagesës duhet ta merni me vete në provim. Hyrja në provim do ti lejohet vetëm atyre qe do kenë fletëpagesën me vete.
  • Çdo problem me emailin zyrtar është me rëndësi ta zgjedhni sa më shpejtë dhe të paraqiteni të referenti i Fakultetit tuaj

 

Kontakt Informata për Referentët / Контакт информации за Референтите
Çdo pyetje dhe problem që keni me paraqitjet e provimeve drejtohuni Referentit të Fakultetit tuaj në kontakt detajet më poshtë / Секое прашање и проблем кој го имате околу пријавување на испитите обратете се на референтот на соодветниот факултет во контакт деталите подолу:  
Sqarime per plotësimin e fletëpagesës për paraqitjen e provimeve
Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup
❖ Në ,,banka e marrësit” (банка на примач) – Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë,
❖ Në ,,llogaria” (сметка) – 100000000063095,
❖ Në ,,shuma” (износ) – shuma e mjeteve financiare që duhet të paguhen,
❖ Në ,,llogaria e shfrytëzuesit buxhetor- subjekti shfrytëzues” (сметка на буџетски корисник – единка корисник“ – 1600162677 788 15;
Shifra (Приходна шифра) 723012, programi (програма) 45.

Shembull i fletpagesës


Ju lutemi Zbritni Fleteparaqitjen (prej linkut ) (MS Word) dhe plotesoni për çdo lëndë vec e vec nga 1 Fletëparaqitje duhet.
(Dokumentin ne MS Word te fleteparaqitjes qe e dorezoni duhet ta emertoni me emrin e lendes) Ndryshoni pjesët me të kuqe vetëm dhe pastaj upload-oni te butoni (Add File) te formulari.

Ве молиме преземете ја Пријавата (на линкот) (MS Word), За секој предмет треба посебен формулар да пополнувате. Документот Ворд од пријавата треба да го именувате со името на предметот кој го пријавувате. Пополнете ги полињата во црвено и после закачете го кај копчето (Add File) во формуларот.

https://drive.google.com/file/d/1ea_kph4jZIEt4KAftKRrZzPqVzXOAENt/view?usp=sharing


Liqnet për paraqitje të provimeve për secilin fakultet

 

Fakulteti i Shkencave të INFORMATIKËS / Факултет за ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ
Semestri Dimëror / Зимски Семестар https://forms.gle/6RWHNf8HSKV5J83p7
Semestri Veror / Летен Семестар https://forms.gle/buwg9STKrSNU7Apc7
Fakulteti i Shkencave TEKNOLOGJIKE / Факултет за ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ
Semestri Dimëror / Зимски Семестар https://forms.gle/bGauQsCt73A4rsH89
Semestri Veror / Летен Семестар  https://forms.gle/xkeMKVmmx5C4LKxZA
Fakulteti i Shkencave SOCIALE/ Факултет за  СОЦИАЛНИ НАУКИ
Semestri Dimëror / Зимски Семестар https://forms.gle/jE9g1rdL7eJJWfzC6
Semestri Veror / Летен Семестар https://forms.gle/EFCRwHLMpCKh8GQc9
Fakulteti i Shkencave TEKNIKE / Факултет за  ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Semestri Dimëror / Зимски Семестар https://forms.gle/84Zh2jN5VHB5DE579
Semestri Veror / Летен Семестар https://forms.gle/2fsqH2y3FWyMifsr7
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës  / Факултет за  Градежништво и Архитектура
Semestri Dimëror / Зимски Семестар https://forms.gle/K8EQqTnbvarjqmCL6
Semestri Veror / Летен Семестар https://forms.gle/3UywDBxscGra3udC7