Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

More info
Studime deridiplomike
  1. Arkitekturë dhe Dizajn – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
  2. Ndërtimtari – Konstruktiv – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
Studime pasdiplomike
  1. Arkitekturë dhe Dizajn – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]
  2. Ndërtimtari – Konstruktiv – [Programi Studimor] [Syllabuset e lendëve] [Akreditimi]  [Aktvendimi për fillim me punë]

Sekretar i Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Nehar Aliu
nehar.aliu@unt.edu.mk


Për inforamta shtesë, klikoni këtu.