More info
Studime deridiplomike
  1. Arkitekturë dhe Dizajn
  2. Ndërtimtari – Konstruktiv.
  3. Gjeodezi dhe Gjeoinformatikë
Studime pasdiplomike
  1. Arkitekturë dhe Dizajn
  2. Ndërtimtari – Konstruktiv

 


Sekretar i Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Nehar Aliu
nehar.aliu@unt.edu.mk


 

<!–

Programet Studimore

Për inforamta shtesë, klikoni këtu.

Studime deridiplomike

Programi Studimor Arkitekturë dhe Dizajn
Cikli 1
Përshkrim i programit studimor

Qëllimi kryesor i ciklit të parë të programit studimor të Arkitekturë dhe Dizajn është aftësimi i studentëve në përmbushjen e përgjegjësive ndaj detyrave të projektimit arkitektural, arkitekturës së brendshme dhe planifikimit urban.

Përvetësimi i metodave dhe procedurave të hulumtimit si dhe zhvillimi i mendimit kritik;  Zhvillimi i shkathtësive komunikuese me theks në komunikimin vizuel dhe  aftësisë përpërdorimin praktik të njohurive;

Zhvillimi i shkathtësive bashkëpunuese dhe punës në ekip, si dhe  zhvillimi i etikës profesionale.

Kredi ECTS 180
Titulli që fitohet pas diplomimit Inxhinier i Arkitekturës dhe Dizajnit
Lista e lëndëve Semestri 1 Lëndë të detyrueshme
Matematika

Fizika Arkitektonike

Projektimi arkitektonik 1

Një “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
 CAD

Shprehje Figurative

Semestri 2: Lëndë të detyrueshme
Konstruksione arkitektonike 1

Gjeometri përshkruese me perspektivë

Projektimi arkitektonik 2

Sport dhe zbavitje

Një “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Studio Arkitektonike 1

Grafikë Inxhinierike

Një “lëndë universitare” nga grupi GU1
Semestri 3: Lëndë të detyrueshme
Konstruksione arkitektonike 2

Historia e arkitekturës, artit dhe urbanizmit 1

Projektimi arkitektonik 3

Dy “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Studio Arkitektonike 2

Planifikim Urbanistik

Konsturksione nga druri

Arkitektura e brendshme 1

Semestri 4: Lëndë të detyrueshme
Konstruksione arkitektonike 3

Historia e arkitekturës, artit dhe urbanizmit 2

Projektimi arkitektonik 4

Dy “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Studio Arkitektonike 3

Studio Urbanistike

Planifikimi dhe zhvillimi hapësinor

Arkitektura e brendshme 2

 

 

 

 

Semestri 5: Lëndë të detyrueshme
Konstruksione arkitektonike 4

Historia e arkitekturës, artit dhe urbanizmit 3

Projektimi arkitektonik 5

Një “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Studio Arkitektonike 4

Konstruksione nga betoni i armuar

Një “lëndë universitare” nga grupi GU1
Semestri 6: Lëndë të detyrueshme
Projektimi arkitektonik 6

Mësim praktik

Punim Diplome

Një “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Studio Arkitektonike 5

Konstruksione metalike

Grupi GU1 Gjuhë Angleze 1

Gjuhë Maqedone 1

Gjuhë Shqipe 1

Gjuhë Angleze 2

Gjuhë Maqedone 2

Gjuhë Shqipe 2

Globalizimi dhe komunikimi ndërkulturor

Informatika

Etika

Komunikimi me administratën publike

Studime pasdiplomike

Programi Studimor Arkitekturë dhe Dizajn
Cikli 2
Përshkrim i programit studimor Profili i arsimimit në këtë program është Master i Shkencave  në Arkitekturë – arkitekt i përgjithshëm. Ky profil interdisciplinar përmbledh më vete shkencat teknike, shkencat sociale, teknologjinë dhe artet kreative, dhe rezulton në krijimin e ekspertizës për menaxhim dhe projektim të hapësirës ose ndërtesës. Zhvillimi i aftësive për analizë, sintezë, gjetje të zgjidhjeve dhe vlerësim të pasojave. Zhvillimi i aftësive për veprim të pavarur në punën profesionale për kualifikimin.
Kredi ECTS 120
Titulli që fitohet pas diplomimit Magjistër i Arkitekturës dhe Dizajnit
Lista e lëndëve Semestri 1 Lëndë të detyrueshme
Instalimet në Arkitekturë

Formësimi Urbanistik 1

Punëtori Arkitektonike

Një “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Lidhjet konstruktive në enterier

Teoria e formës dhe ngjyrës

Semestri 2: Lëndë të detyrueshme
Legjislacioni ndërtimor dhe urbanistik

Formësimi Urbanistik 2

Ekonomia dhe menaxhimi finansiar i objekteve ndërtimore

Një “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Interpretimi 3D i hapësirës

Rregullimi i sipërfaqeve publike urbane

Semestri 3: Lëndë të detyrueshme
Menaxhimi dhe organizimi i punimeve ndërtimore

Prezentimi multimedial i projekteve

Dizajni i objekteve publike

Dy “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Projektimi i sipërfaqeve të gjelbërta

Uji dhe sistemi i ujitjeve

Arkitektura e parqeve

Materiale të reja

Semestri 4: Lëndë të detyrueshme
Punimi i Magjistraturës
Një “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Ergonomija dhe projektimi ergonomik

Esttika në Arkitekturë

Një “lëndë universitare” nga grupi GU2
Grupi GU2 Prikologjia kriminale

Shoqëria civile

E drejta e pronësisë intelektuale

Etika dhe kominikimi profesional

Menaxhimi i burimeve njerëzore

Sociologjia politike

Arkitektura e kompjutorëve

Civilizimi perendimor

Menaxhimi strategjik

Civilizimi turk

Studime deridiplomike

Programi Studimor Ndërtimtari / Konstruktiv
Cikli 1
Përshkrim i programit studimor Inxhinierët e Ndërtimtarisë analizojnë, projektojnë, ndërtojnë dhe mirëmbajnë gjitha llojet e ndryshme të konstruksioneve inxhinierike të cilat na rrethojnë kudo, si ndërtesat, rrugët, rrjeti hekurudhor, objekte hidroteknike dhe hidroenergjetike, tunele, ura, etj.

Në vitin e parë të studimeve të nivelit bachelor, studimet janë të përqendruara në lëndët themelore si Matematikë, Fizikë, Shkenca kompjuterike, dhe gjuhë të huaj teknike, të cilat janë parakushte për thellim të mëtejmë në lëndët profesionale. Në vitin e dytë dhe të tretë të studimeve bachelor, studimet përqendrohen në lëndët profesionale që janë ngushtë të lidhura me inxhinierinë ndërtimore, si p.sh.: mekanika e dherave, lëngjeve dhe shkëmbinjve, teoria e konstruksioneve, analiza dhe dizajni I konstruksioneve nga betoni, druri, çeliku, etj. Së fundmi, në semestrin e gjashtë të studimeve bachelor, studentët obligohen të zhvillojnë një detyrë projektuese shkollore apo punim shkencor e cila ka për qëllim të vlerësojë njohuritë e fituara të tyre gjatë studimeve 6 semestërshe të bachelor-it.

Grada “Bachelor i ndërtimtarisë / konstruksione” paraqet një mirënjohje akademike (dhe JO diplomë profesionale). Diplomës së Bachelor-it i bashkëngjitet edhe një dokument plotësues, e cila në mënyrë më të hollësishme përshkruan arritjen mësimore të studentit në kontekstin e njohurive të fituara, shkathtësive dhe kompetencave, në përputhje me kornizën vendore dhe Evropiane të kualifikimeve.

Diploma e gradës “Bachelor” së bashku me dokumentin plotësues, i hapin rrugë Bachelorëve të diplomuar të vazhdojnë rrugëtimin e tyre të shkollimit në ciklin e dytë apo Master të shkollimit si në Fakultetin tonë ashtu edhe në universitete tjera, me qëllim të fitimit të gradës inxhinierike “Master i ndërtimtarisë”.

Kredi ECTS 180
Titulli që fitohet pas diplomimit Bachelor i ndërtimtarisë / konstruksione
Lista e lëndëve Semestri 1 Lëndë të detyrueshme
Matematika 1

Statika

Gjeologji e inxhinierisë

Konstruksione Ndërtimore

Një “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Gjeometria Përshkruese

Grafika inxhinierike

Një “lëndë universitare” nga grupi GU1
Semestri 2: Lëndë të detyrueshme
Rezistenca e materialeve

Mekanika e fluideve

Gjeodezia

Kinematika dhe Dinamika

Një “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Matematika 2

Metodat statistikore dhe Teoria e gjasave

Bazat e metodave numerike

Një “lëndë universitare” nga grupi GU1
Semestri 3: Lëndë të detyrueshme
Materiale ndërtimore

Hidroteknika komunale

Mekanika e dherave

Teknologjia e betonit

Teoria e konstruksioneve 1

Një “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Programim

CAD Program

Ndërtimtaria dhe mjedisi

Bazat e menaxhimit të punëve ndërtimore

Informatikë

Gjuhë e Huaj

Një “lëndë universitare” nga grupi GU1
Semestri 4: Lëndë të detyrueshme
Hekurudhat

Bazat e konstruksioneve metalike

Rrugët

Konstruksionet nga betoni i armuar

Konstruksione hidroteknike

Teoria e konstruksioneve 2

Semestri 5: Lëndë të detyrueshme
Konstruksione infrastrukturore

Fondamente

Organizimi dhe mekanizimi

Një “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Gjeometria Përshkruese

Grafika inxhinierike

Një “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Matematika 2

Metodat statistikore dhe Teoria e gjasave

Bazat e metodave numerike

Një “lëndë universitare” nga grupi GU1
Semestri 6: Lëndë të detyrueshme
Orë praktike

Punim diplome

Një “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Programim

CAD Program

Ndërtimtaria dhe mjedisi

Bazat e menaxhimit të punëve ndërtimore

Informatikë

Gjuhë e Huaj

Tre “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Betoni i paranderur

Urat nga betoni i armuar

Konstruksione metalike të ndërtesave

Konstruksione druri

Konstruksione nga murret me tulla

Konstruksione nga alumini

Bazat e inxhinierisë sizmike

Fizika Ndërtimore

Regulloret e punëve ndërtimore

Qëndrueshmëria e konstruksioneve të betonit

Konstruksione speciale nga betoni i armuar

Grupi GU1 Gjuhë Angleze 1

Gjuhë Maqedone 1

Gjuhë Shqipe 1

Gjuhë Angleze 2

Gjuhë Maqedone 2

Gjuhë Shqipe 2

Globalizimi dhe komunikimi ndërkulturor

Informatika

Etika

Komunikimi me administratën publike

Studime pasdiplomike

Programi Studimor Ndërtimtari / Konstruktiv
Cikli 2
Përshkrim i programit studimor Programi ynë i Master-it zgjat dy vite shkollore, respektivisht 4 semestra. Të drejtë regjistrimi në këtë cikël kanë vetëm studentët me gradën “Bachelor të Ndërtimtarisë”.  Gjithashtu, për vijim të studimeve Master në Fakultetin tonë është e domosdoshme njohja e gjuhës Angleze.

Studentët që do të fitojnë gradën inxhinierike “Master i Ndërtimtarisë / konstruksione” do të jenë të kualifikuar të realizojnë në mënyrë të pavarur aktiviteteve të ndryshme inxhinierike nga fusha e Ndërtimtarisë, si:

–          projektimin, analizën, dizajnin dhe dokumentimin e projekteve të ndryshme ndërtimore të kategorisë së dytë dhe të tretë, në përputhje me standardet lokale dhe Evropiane për stabilitet dhe siguri të objekteve inxhinierike.

–          mbikëqyrjen dhe menaxhimin e punëve ndërtimore në punishte në përputhje me standardet lokale dhe Evropiane të sigurisë së punëve ndërtimore në punishte.

–          Menaxhimin e fazave të ndryshme projektuese të konstruksioneve ndërtimore

–          Bashkëpunim efektiv dhe efikas me grupe profesionistësh në zyre apo punishte

Kredi ECTS 120
Titulli që fitohet pas diplomimit Magjistër i ndërtimtarisë, drejtimi konstruktiv
Lista e lëndëve Semestri 1 Lëndë të detyrueshme
Analiza e elementeve vijore sipas teorisë së elasticitetit dhe gjendjes kufitare

Teoria e sistemeve sipërfaqësore

Dinamika e konstruksioneve

Dy “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Matematikë 2*

Konstruksione metaliketë ndërtesave*

Metodat statistikore dhe Teoria e gjasave

Metodat numerike

Programim

Metoda e elementeve të fundme

Optimizimi i dizajnit të konstruksioneve

*. Kjo lëndë është e detyrueshme nëse nuk është dhënë në ciklin 1

Një “lëndë universitare” nga grupi GU2
Semestri 2: Lëndë të detyrueshme
Metoda e elementeve të fundme

Konstruksione të paranderura

Katër “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Betoni i paranderur*

Konstruksione druri*

Urat nga betoni i armuar

Konstruksione speciale nga betoni i armuar

Qëndrueshmëria e konstruksioneve nga betoni

Konstruksione nga muret me tulla

Bazat e projektimit sizmik

Shqyrtimi i konstruksioneve

*. Kjo lëndë është e detyrueshme nëse nuk është dhënë në ciklin 1

Një “lëndë universitare” nga grupi GU2
Semestri 3: Lëndë të detyrueshme
Konstruksione nga betoni i armuar
Një “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Urat nga betoni i armuar

Konstruksione speciale nga betoni i armuar

Qëndrueshmëria e konstruksioneve nga betoni

Konstruksione nga muret me tulla

Bazat e projektimit sizmik

Shqyrtimi i konstruksioneve

Tre “lëndë zgjedhore” nga lista e mëposhtme
Efikasiteti energjetik i objekteve

Materiale kompozite

Rezistenca e konstruksioneve nga zjarri

Projektimi sizmik i konstruksioneve inxhinierike

Analiza jolineare

Modelimi inxhinierik

Konstruksione nga druri i lameluar

Përforcimi/sanimi i konstruksioneve nga betoni

Urat metalike

Konstruksione hapsinore metalike

Konstruksione speciale metalike

Reagimi i ndërtesave nga tërmetet

Reagimi jolinear i sistemeve konstruktive të ndërtesave nga tërmetet

Një “lëndë universitare” nga grupi GU2
Semestri 4: Lëndë të detyrueshme
Orë praktike

Punimi i Magjistraturës

Grupi GU2 Gjuhë Angleze 1

Gjuhë Maqedone 1

Gjuhë Shqipe 1

Gjuhë Angleze 2

Gjuhë Maqedone 2

Gjuhë Shqipe 2

Globalizimi dhe komunikimi ndërkulturor

Informatika

Etika

Komunikimi me administratën publike

Studime deridiplomike

Programi Studimor Gjeodezi dhe Gjeoinformatikë
Cikli I (i parë)
Përshkrim i programit studimor Programi studimor gjeodezi dhe gjeoinformatikë ka për qëllim përgaditjen e inxhinierve për përdorimin e metodologjisë dhe teknologjisë bashkëkohore në funksion të kolektimit të të dhënave gjeohapësinore, performimin e analizave hapësinore dhe menaxhimin me gjeoinformacionet.

Koncpeti i zgjeruar i gjeodezisë me gjeoinformatikë i jep inxhinierëve të rinjë mundësi për modelim 2D, 2.5D, 3D dhe 4D të hapësirës, përdorimin e avancuar të imazheve aerofotogrametrike dhe satelitore, zhvillim dhe standardizim të infrastrukturës së të dhënave hapësinore, krijim dhe menaxhim me ueb gjeoportale, ndërtimin e sistemeve të navigaconit, e deri në përpilimin e hartave me tematikë të ndryshme dhe menaxhim me të dhënat kadastrale për pasuritë e paluajtshme dhe objektet infrastrukturore.

Në funksion të degëve tjera inxhinierike, të diplomuarve u mundësohet aftësim për planifikim, projektim, realizim, mbikëqyrje dhe monitorim i të gjitha punimeve gjatë projektimit, ndërtimit dhe shfrytëzimit të objekteve inxhinerike, si dhe vrotjimin e lëvizjeve tektonike dhe gjeodinamike të kores së tokës.

Kredi ECTS 180
Titulli që fitohet pas diplomimit Inxhinier i gjeodezisë dhe gjeinformatikës
         Semestri 1:
Lista e lëndëve Matematikë 1

Bazat e të dhënave

CAD

Gjuhë angleze

Bazat e gjeodezisë dhe instrumente gjeodezike

Informatikë

       Semestri 2:
Matematikë 2

Gjeoinformatikë 1

Gjuhë angleze për inxhinierë

Matje dhe rilevim gjeodezik

Programim

Fizikë

Topografi

Lëndë nga lista e lëndëve të lira zgjedhore

Semestri 3:
Teoria e gabimeve

Gjuhë angleze për gjeodetë 1

Rrjete gjeodezike

Kadastër 1

Hartografi e përgjithshme

Gjeoinformatikë 2

Ekologji

Lëndë nga lista e lëndëve të lira zgjedhore

Semestri 4:
Hartografi matematike

Gjuhë angleze për gjeodetë 2

Gjeodezi satelitore

Kadastër 2

Praktikë terreni 1

Gjeodezi matematike

Kompensime gjeodezike

Matje hidrografike

Lëndë nga lista e lëndëve të lira zgjedhore

Semestri 5:
Gjeodezi inxhinierike 1

Planifikim dhe rregullim hapësinor

Fotogrametri

Gjeodezi fizike

Legjislacion dhe dispozita ligjore

Menaxhim i punëve gjeodezike

Gjeofizikë

Lëndë nga lista e lëndëve të lira zgjedhore

Semestri 6:
Gjeodezi inxhinierike 2

Ndijimi i largët

Vlerësim i pasurive të paluajtshme

Menaxhim me pasuri të paluajtshme

Legjislacion gjeodezik

Shkrim akademik

Praktikë terreni 2

Punim diplome

architect

Departamenti i Ndërtimtarisë dhe Arkitetktures përmban tre programe studimore, qe kanë për qëllim të zhvillojnë një kurrikulum në përputhje të plotë me standardet Evropiane dhe Kartën e Bolonjës, për të edukuar dhe mësuar arkitektët dhe projektuesit e ardhshëm si profesionistë novatorë, krijues, që të mund të ndajnë dhe të aplikojnë njohuritë ndërmjet tyre dhe me disiplina të tjera, si dhe të jenë të hapur ndaj mundësive të reja të bashkëpunimit në procesin e mësimit dhe të praktikës profesionale.

–!>