Administrata Publike dhe Menaxhimi i Resurseve Humane

VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

Hyrje ne Administraten publike

Hyrje ne Ekonomi

Menaxhimi I resurseve Humane

Lende zgjedhore(zgjidhni dy)

Ndryshimet Sociale dhe globalizimi

Gjuhe Shqipe I

Komunikimi efektiv ne Sektorin Publik

Financat Publike

Parimet themelore dhe Konceptet e kontabilitetit

Menaxhimi i Resurseve Njerzore

Lende zgjedhore(zgjidhen dy):

Gjuhe angleze II

Teorite e Politikes Sociale

Grupet dhe Ekipet

**Lende zgjedhore nga lista e Universitetit

VITI DYTË

SEMESTRI 3

SEMESTRI 4

Parimet e Mikroekonomise

Politika Sociale

Homoteknika

Lende zgjedhore(zgjidhen dy)

Administrimi Zyrtar

Liderizmi dhe Administratimi strategjik dhe resurset Humane

Studime Europiane

Parimet e Makroekonomise

Menaxhimi Strategjik

Hyrje ne Marketing

Lende zgjedhore(zgjidhen dy)

Trajnimi I Stresit

Mediat dhe Shoqeria Hyrje ne Drejtesine e Unioni Europian

VITI TRETË

SEMESTRI 5

SEMESTRI 6

Politikat Publike dhe Udheheqja

E Drejta Administrative

Financat Publike

Lende zgjedhore(zgjidhen dy)

Ekonomia dhe Sistemi Social

Hyrje ne Parashikueshmeri

**Lende zgjedhore nga lista e Universitetit

Marredheniet mes Pushtetit dhe Sektorit te biznesit

Kapitali intelektual dhe Personat ne vendin e punes

Administrata Publike Krahasuese

Lende zgjedhore(zgjidhen dy)

Integrimi Ekonomik Europian

Shkathtesite Informatike

**Lende zgjedhore nga lista e Universitetit

VITI KATËRT

SEMESTRI 7

SEMESTRI 8

Kontabiletiti I Institucioneve dhe Organizatave Publike

E Drejta e Punes

Liderizmi Politik

Lende zgjedhore(zgjidhen dy)

Levizjet Sociale

Veteqeverisja Lokale

Menaxhimi Krahasues dhe nderkombtar

Punimi Diplomes

Lende zgjedhore(zgjidhen dy)

Metodologjia dhe Hulumtimi

Menaxhim dhe Sjellje Organizative

Mesimi I organizuar

**Lende zgjedhore nga lista e Universitetit

Lista e lendeve Universitare

Hyrje ne programim

Aftesi ne IT

Aftesi te avancuara ne IT

Teknologjia e Internetit

Etika e punes

Ndermarresi

Kapituj te zgjedhur na Statistika dhe Probabileti

Kapituj te zgjedhur nga Fizika

Pjese nga matematika elementare, te aplikuara ne inxhinieri

Web programim

Matematika numerike dhe zbatimi I saj

Ushqimi, mediat dhe shoqeria

Hyrje ne industrine ushqimore

Bazat e shkences se materialeve

Kapituj te zgjedhur nga kimia

Bazat e burimeve energjetike te rinovueshme

Kapituj te zgjedhur nga Biologjia

Kartografia e pergjithshme

Gjeo informatika

Menaxhim me resurse njerezore

Arkitektura e kompjuterve

Rregullat e trafikut(komunikacionit)

Logjistikat urbane

Bazat e ekonomise

Bazat e inxhinierise

Teknika moderne te ndertimit

Tendencat modern ne arkitekture

Eko-Arkitekture dhe projektim I qendrueshem

Komunikimi public dhe arti I te folurit

Gazetaria kerkimore

Kontradiktat ne debatin publik

Multikulturalizmi evropian