Kontakt

Rektorati
rr. Mirçe Acev nr. 4 – kati VII
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut
UNT-Objekti B
rr.Petre Georgiev nr.22
(hapsirat e Sh.F. Kongresi i Manastirit)
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

    Zyra për studime deridiplomike      Zyra për studime pasdiplomike
    Xhezmi Abdullahu/ xhezmi.abdullahu@unt.edu.mk