Prorektor për arsim dhe çështje studentore :
Prof. Dr. Fati Iseni fati.iseni@unt.edu.mk


Prorektor për shkencë dhe hulumtime
Prof. Dr. Bekim Fetaji bekim.fetaji@unt.edu.mk


Prorektor për financa, investime dhe zhvillim:
Prof. Dr. Bujamin Bela bujamin.bela@unt.edu.mk


Prorektor për marrëdhenie ndërkombëtare:
Prof. Dr. Rizvan Sulejmani rizvan.sulejmani@unt.edu.mk