Prorektorët

Fati Iseni
Prorektor për arsim dhe çështje studentore

 

Assoc. Prof. Dr. Fati Iseni currently is teaching Political History at the Department of Political Studies.

From May 2022, he holds the position of Vice Rector of Education -Mother Teresa University Skopje.

He has WORK EXPERIENCE in many national and international government institution and in many Universities: November 2016 – April 2022, Vice Dean of Education –Faculty of Social Sciences, Mother Teresa University, Skopje, Republic of North Macedonia.

2016-2018 - Assistant Professor of Political Sciences, University of Business and Technology, Pristina, Republic of Kosovo.

February 2014 – December 2016, Coordinator (In charge) of Dispersed Studies in Skopje - State University of Tetovo, Republic of North Macedonia (In charge of 3000 students)

2009- 2013 Elected Mayor of Municipality ( Studenichani-Skopje).

2009-2013 Member of Committee of the Region - European Union, Brussels.

2011-2013 Member of State Statistical Board of the Republic of North Macedonia, elected by Parliament.

2009-2013 Member of Education Council - Association of Self and Local Government of Republic of North Macedonia.

2006-2007 Assistant Professor - State University of Tetovo, (Republic of North Macedonia)

2003-2009 History Teacher - Secondary High School “Z.L.M.”Skopje (Republic of North Macedonia)

EDUCATION AND TRAINING

January 2010 - January 2014 Doctorate Studies, Political Sciences – State University of Tirana, Institute of European Studies ( Republic of Albania)

November 2003 – April 2007 Master Studies, Contemporary History – State University of Pristina, (Republic of Kosovo)

1999- 2002 English Language Studies, Reading College, Reading, United Kingdom.

1994-1998 History Studies, State University of Tetovo, (Republic of North Macedonia).

1997-1998- President of the Students Organisation at the Tetova University, Tetovo, North Macedonia.

 

March 2010- THE INTERNATIONAL VISITOR LEADERSHIP PROGRAM, (Washington DC, Florida, Utah and California) funded by the U.S. Department of State. The main objective of Program: “Local and Federal Government in USA”.

He has participated in several projects within various programs such as Erasmus and other national and international research projects. He has published more than 70 scientific papers in international conferences, most of them in IEEE and ACM and more than 20 international journals, some of them with ISI Web of Science impact factor. He has published two books.

Bekim Fetaji
Prorektor për shkence

Bekim Fetaji është profesor i rregullt pranë Fakultetit të Informatikës (Shkenca Kompjuterike).  Ka marrë doktoraturën në Shkenca Kompjuterike në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Teknologjisë Graz me temën e disertacionit “Treguesit e të mësuarit elektronik – një model shumëdimensional për hartimin dhe zhvillimin e zgjidhjeve softuerike të mësimit elektronik”. Ai mori Diplomën Master nga Oxford Brookes University, Oxford, Angli MB. Ai u angazhua si Profesor Vizitues në Universitetin Staffordshire në Mbretërinë e Bashkuar, Universitetin e Bujqësisë dhe Inxhinierisë në Tokio, Japoni, Universitetin Politeknik, Tiranë, Shqipëri, Universitetin e Novi Pazarit, Serbi dhe universitete të tjera. Ai ka dhënë mësim në këto Universitete në gjuhën angleze, shqipe, maqedonase dhe serbe.Ka marrë pjesë në disa projekte në kuadër të programeve të ndryshme si Tempus, Erasmus dhe projekte të tjera kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ka të publikuar më shumë se 140 punime shkencore në konferenca ndërkombëtare, shumica prej tyre në IEEE dhe ACM dhe më shumë se 30 revista ndërkombëtare, disa prej tyre me faktor ndikimi ISI Web of Science.Ka të publikuar 7 (shtatë) tekste akademike dhe 2 (dy) libra në gjuhën Angleze që mund të gjenden në internet në Amazon.Interesi kryesor i hulumtimit shkencor dhe puna e publikuar është në përdorimin e teknologjisë në edukim, digjitalizimin, programim, programim ne web, rethinat virtuala, inxhinierinë e softuerit dhe së fundmi shkencën e të dhënave me mësimin e algoritmeve te makines dhe fusha të tjera të ngushtë.

Bujamin Bela
Prorektor për financa, investime dhe zhvillim

Bujamin Bela u lind në vitin 1986 në Shkup. Në vitin 2009 përfundoi studimet në Fakultetin Ekonomik në departamentin e “Menaxhmentit” pran Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi”. Në vitin 2013 në të njejtin Universitet, në departmantin e “MBA Menaxhmentit” mori titullin magjistër. Nga viti 2014 - 2019 ka mbaruar studimet e doktoratës në Universitetin e Stambollit, Turqi në departamentin e “Menaxhimit me Resurset Njerëzore” dhe ka mbrojtur disertacionin me temë: “Ndikimi i Pabarazive Pagesore mbi Intencën e Lënies së Punës, me moderator Kushtet e Punës”. Në të njëjtën kohë ka marrë pjesë në shumë projekte hulumtuese, simpoziume, konferenca dhe projekte vendore dhe ndërkombëtare. Aktivist në shoqërinë civile në sferën e edukimit joformal dhe edukimin e të rinjve në orientimin e karrierës. 

Prorektori për financa, investime dhe zhvillim kryen funksione si: 

  • Organizon dhe menaxhon funksionimin e sistemeve financiare dhe zhvillimore të Universitetit; 
  • Prezanton planin për zhvillim financiar dhe përfaqëson Universitetit para organeve shtetërore; 
  • Propozon dhe zbaton strategjinë zhvillimore investuese dhe politikën financiare; 
  • Zbaton vendimet e Këshillit Rektorial, Senatit dhe Organeve tjera të Universitetit. 
Rizvan Sulejmani
Prorektor për marrëdhenie ndërkombëtare