NJOFTIM – ANKETË ELEKTRONIKE PËR STUDENTËT || СООПШТЕНИЕ – ЕЛЕКТРОНСКА АНКЕТА НА СТУДЕНТИТЕ

Në bazë të Ligjit për Arsim të Lartë do të zhvillohet anketë elektronike për studentët për semestrin veror të vitit akademik 2018/2019. Studentët duhet të realizojnë anketën në sallën 308 gjatë javës së regjistrimit prej datës 23.09.2019 deri në datën 27.09.2019, përpara se të dorëzojnë dokumentet për regjistrimin e semestrit. Pas plotësimit të pyetësorit anketues anonim, çdo student merr konfirmim se e ka realizuar anketën të cilën e ka për obligim ta dorëzojë gjatë regjistrimit.


Согласно ЗВО ќе се изврши електронска анкета на студентите за учебната 2018/2019 година летен семестар. Студентите во неделата на упис од 23.09 до 27.09 пред да ги предадат документите за запишување на семестар ќе треба да ја реализираат анкетата во просторија 308. После пополнувањето на анонимниот анкетен прашалник секој студент добива потврда дека ја реализирал анкетата која задолжително ќе треба да ја предаде при запишувањето.