Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit

VITI PARË

Semestri 1

Semestri 2

Matematika 1 

Softuer aplikimi 

Mekanika teknike 

Fizika 

Gjuhë e huaj (anglisht, italisht, frëngjisht) 

Matematika 2 

inxhinieri elektrike 

Bazat e programimit dhe bazat e të dhënave 

Dizajni inxhinierik dhe CAD 

Urbanistika dhe trafiku 

VITI DYTE

Semestri 3

Semestri 4

Probabiliteti dhe statistikat në trafik 

Automjetet 

Teoria e flukseve të trafikut 

Ekonomia e transportit 

Lëndë me zgjedhje 

Mbledhja dhe analiza e të dhënave të transportit 

Hulumtimi operativ 

Sistemet e transportit urban 

Bazat e sigurisë në komunikacion 

Lëndë me zgjedhje 

Mësimdhënie praktike 

VITI TRETE

Semestri 5

Semestri 6

Organizimi i transportit rrugor të mallrave 

Bazat e Inxhinierisë Rrugore 

Organizimi i JGPP 

Lëndë me zgjedhje 

Lëndë me zgjedhje 

Teknikat e menaxhimit të trafikut 

Objektet e transportit të trafikut 

Logjistika e transportit 

Lëndë me zgjedhje 

Lëndë me zgjedhje 

Mësimdhënie praktike 

VITI KATERT

Semestri 7

Semestri 8

Menaxhimi dhe kontrolli i trafikut 

Paketat softuerike në trafik 

Lëndë me zgjedhje 

Lëndë me zgjedhje 

Lëndë me zgjedhje 

Sisteme inteligjente transporti 

Projektim trafiku i rrjetit urban dhe jourban 

Lëndë me zgjedhje 

Mësimdhënie praktike 

Teza e diplomës 

Lëndët Zgjedhore

Ligji i transportit rrugor 

Psikologjia e trafikut 

Teknologjitë e internetit 

Bazat e GIS 

Politika e trafikut 

Transporti dhe mjedisi 

Transporti dhe shpedicioni ndërkombëtar 

Kapaciteti i infrastrukturës së trafikut 

Sistemet e sigurisë së automjeteve 

Automjetet dhe pajisjet 

Zhvillimi i qëndrueshëm në teknologji 

Shfrytëzimi teknik i mjeteve motorike 

Ndryshimet klimatike – ndikimet dhe përshtatja 

Planifikimi i trafikut 

Marketingu në trafik 

Dinamika e drejtimit 

Teknologjitë moderne të transportit 

Vlerësimi i ndikimeve të trafikut në mjedis 

Analiza e sigurisë në komunikacion 

Ekzaminimi i mjeteve motorike 

Menaxhimi i projekteve dhe investimeve në trafik 

Ekspertiza për aksidente trafiku 

Transport integral