Politikё dhe Punё Sociale

VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

Teoria e punës sociale

Hyrje në politikën sociale

Hyrje në Sociologji

Gjuhe angleze

Lëndë zgjedhore

Sistemet e sigurimeve shoqërore

E drejta shoqërore

Mbrojtja sociale

Teoritë sociale

Lëndë zgjedhore

VITI DYTË

SEMESTRI 3

SEMESTRI 4

E drejta familjare

Puna sociale me fëmijët dhe të rinjtë

Metodologji

Kërkimi Psikologji e përgjithshme

Lëndë me zgjedhje

Punë sociale në grup

Puna sociale me familjen

Puna sociale në arsim

Zhvillimi Psikosocial Së katërti

Lëndë zgjedhore

VITI I TRETË

SEMESTRI 5

SEMESTRI 6

Puna sociale me një individ

Puna sociale në një komunitet lokal

Politika sociale e aplikuar

E drejta administrative

Lëndë zgjedhore

Mbrojtja e fëmijëve

Psikologjia sociale

Politika arsimore

Puna sociale në shëndetësi

Lëndë zgjedhore

VITI I KATËRT

SEMESTRI 7

SEMESTRI 8

Politika Sociale Krahasuese

Puna sociale penale dhe postpenale

Djegia profesionale në punën sociale

Multikulturalizmi në punën sociale

Lëndë zgjedhore

Gerontologjia sociale

Politika familjare

Teza e diplomës

Praktikë mësimore

Lëndë zgjedhore

Lëndët zgjedhore

Bazat e Informatikës

Sport dhe aktivitete sportive

Shkrim akademik

Sipërmarrja sociale

Zgjidhja e konflikteve

Studimet evropiane

Puna sociale parandaluese

Sistemi politik në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Menaxhimi i Burimeve

Njerëzore Teoritë gjinore

Antropologjia kulturore

Varfëria dhe përjashtimi social

Etika profesionale

Aftësitë dhe teknikat në punën sociale

Komunikimi dhe të folurit publik

Puna ekipore dhe lidershipi