Rezultatet e regjistrimeve të studentëve

Rezultatet përfundimtare – Afati i parë 2020/2021 Studime Pasdiplomike || Конечни резултати – прв уписен рок 2020/2021 Магистерски студии


Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Факултет за градежништво и архитектура

 

Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Факултет за информатички науки

 

Fakulteti i Shkencave Teknike
Факултет за технички науки

 

Fakulteti i Shkencave Sociale
Факултет за социјални науки

 

Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Факултет за технолошки науки

 


Kandidatët kanë të drejtë ankese në afat prej 24 orësh || Кандидатите има право на приговор во рок од 24 цаса

Regjistrimi i kandidatëve prej 01 Tetor deri më 16 Tetor 2020 ||  Запишување на кандидатите од 01 Октомври до 16 Октомври 2020