Sistemet elektroenergjetike

VITI PARE

Semestri 1

Semestri 2

Matematika 1 

Fizika 

Informatikë 

Grafika inxhinierike 

Gjuhe angleze 

Statika 

Matematika 2 

Bazat e Inxhinierisë Elektrike 

Materiale Inxhinierike 

Hyrje në Programim 

Teknologjitë e internetit 

Praktikum MATLAB

VITI DYTE

Semestri 3

Semestri 4

Matematika 3 

Teoria e Qarqeve Elektrike 

Zhvillimi i qëndrueshëm në teknologji 

Makinat elektrike dhe transf 

Teknikat CAD 

Kimia e materialeve 

Sistemet e Menaxhimit Automatik 

Elektronikë 

Instrumentimi dhe sistemet e të dhënave 

Bazat e energjisë 

Sinjalet dhe Sistemet 

Menaxhimi i cilësisë 

VITI TRETE

Semestri 5

Semestri 6

Projektimi i instalimeve elektrike të tensionit të ulët 

Burimet e rinovueshme të energjisë 

Elektronikë Industriale 

Rrjetet dhe sistemet e tensionit të lartë 

Softuer aplikimi në EES 

Modelimi dhe Simulimet 

Sistemet e Transmetimit dhe Shpërndarjes 

Teknika e tensionit të lartë 

Cilësia e Energjisë Elektrike 

Projektimi i Sistemeve Fotovoltaike 

Zhvillimi i Qëndrueshëm i Energjisë 

Inovacionet teknologjike 

VITI KATERT

Semestri 7

Semestri 8

Mbrojtje rele 

Bazat e termocentraleve dhe komutuesve 

Menaxhimi i riskut në sistemet energjetike 

Mënyrat e funksionimit të EES 

Automjetet elektrike 

Lidhja në rrjet e burimeve të rinovueshme të energjisë 

Sistemet SCADA në inxhinierinë energjetike 

Rregullimi dhe tregjet e energjisë elektrike 

Sistemet e zgjuara të energjisë 

Teza e diplomës 

Kontabiliteti për Biznes të Qëndrueshëm 

sipërmarrje 

Lendet Zgjedhore

gjuhe angleze 

Statika 

Teknologjitë e internetit 

Praktikum MATLAB 

Teknikat CAD 

Kimia e materialeve 

Sinjalet dhe Sistemet 

Menaxhimi i cilësisë 

Softuer aplikimi në EES 

Modelimi dhe Simulimet 

Zhvillimi i Qëndrueshëm i Energjisë 

Inovacionet teknologjike 

Automjetet elektrike 

Lidhja në rrjet e burimeve të rinovueshme të energjisë 

Kontabiliteti për Biznes të Qëndrueshëm 

Sipërmarrje