Inxhinieri ekonomike dhe menaxhment

VITI PARË 

Semestri 1

Semestri 2

Metodat e kërkimit 

Ekonomia inxhinierike 

Sistemet e informacionit të biznesit 

Menaxhimi i procesit 

Lëndë me zgjedhje 

Planifikimi i prodhimit 

Lëndë me zgjedhje 

Lëndë me zgjedhje 

Punimi I masterit 

Lende Zgjedhore

Proceset dhe teknologjitë e prodhimit 

Zhvillim i produktit 

Organizimi i proceseve administrative 

Kontabiliteti i kostos 

Statistikat industriale 

Transporti i brendshëm 

Hulumtimi operativ 

Studimi i faktorëve të mjedisit të punës dhe mbrojtjes në punë 

Teoria e Vendimit 

Etika E Biznesit