Inxhinieria pёr mbrojtje tё ambientit tё punёs dhe jetesёs

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria pёr mbrojtje tё ambientit tё punёs dhe jetesёs
Cikli i studimeve: Cikli i parë
Kredi ECTS: 240

222