Teknologji Ushqimore

VITI I PARE

Semestri 1

Semestri 2

Matematikë I 

Kimi e përgjithshme dhe Inorganike 

Fizika I 

Gjuhë Angleze I 

Gjuhë Maqedone 

Matematika II 

Bazat e Inxhinjerise Teknologjike 

Kimia Organike 

Gjuhë Angleze II 

Lende Zgjedhore 

VITI I DYTE

Semestri 3

Semestri 4

Kimia Fizike 

Kimia Analitike 

Bazat e Inxhinjerisë ushqimore 

Bazat e Biologjisë 

Lende Zgjedhore 

Bazat e Menaxhimit 

Metodat e ekzaminimit të përbërjeve organike 

Operacionet Teknologjike I 

Drithërat dhe përpunimi i drithërave 

Mbrojtja e mjedisit dhe bioteknologjia mjedisore 

Lende Zgjedhore 

VITI I TRETE

Semestri 5

Semestri 6

Biokimia I 

Mikrobiologjia 

Kimia e ushqimit 

Operacionet Teknologjike II 

Lende Zgjedhore 

Mikrobiologjia e Ushqimit dhe Higjiena 

Menaxhimi Industrial 

Biokimia II 

Ushqimi dhe ushqyerja 

VITI I KATERT

Semestri 7

Semestri 8

Kontrolli i cilësisë së produkteve ushqimore 

Teknologjia e paketimit 

Proceset e ruajtjes së ushqimit 

Lende Zgjedhore 

Lende Zgjedhore 

Teknologjia e yndyrave dhe vajrave 

Lende Zgjedhore 

Lende Zgjedhore 

Lende Zgjedhore 

Lende Zgjedhore 

Teza e diplomës 

Lendet Zgjedhore

Gjuhë Maqedone 

Sportet dhe aktivitetet sportive I 

Gjuhë Shqipe 

Globalizimi dhe komunikimi ndërkulturor 

Komunikimi me administratën publike 

Mbrojtje në punë 

Etika e Biznesit 

Informatika dhe Teknologjia e internetit 

Sportet dhe aktivitetet sportive I 

Zhvillim i Produktit 

Baza biologjike të lëndëve të para 

Bazat e Biologjisë Molekulare 

Bazat e Inxhinierisë së Reaksioneve Kimike 

Hyrje në Programim 

Erëza dhe bimë medicinale 

Bazat e Gjenetikës 

Fitokimikatet për mbrojtjen e shëndetit 

HACCP dhe HALLAL 

Teknologjia e produkteve farmaceutike dhe kozmetike 

Lëndët e para të modifikuara gjenetikisht 

Prodhimi bioteknologjik 

Teknologjia e peshkut dhe produkteve detare 

Teknologjia e qumështit dhe produkteve të qumështit 

Modelimi dhe optimizimi i proceseve 

Projektimi i pajisjeve të procesit kimik 

Mikrobiologjia industriale e produkteve ushqimore 

Prodhim më i pastër 

Teknologjia e pijeve alkoolike dhe joalkoolike 

Teknologjia e frutave dhe perimeve 

Matja dhe rregullimi automatik në industrinë e procesit 

Inxhinieri gjenetike 

Teknologjia e mishit dhe produkteve të mishit 

Teknologjia e produkteve të ëmbëlsirave 

Teknologjia e verës dhe birrës 

Rregulloret ligjore për cilësinë dhe sigurinë e ushqimit