Pas aprovimit të Statutit të Universitetit nga ana e parlamentit të Republikës së Maqedonisë, sot në hapësirat e rektoratit (salla e Senatit) të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup  u mbajt seanca e radhës e Senatit. Në këtë seancë, në rend të ditës ishte konstituimi i organeve të përhershme të këtij Universiteti.

Në përputhje me Statutin e Universitetit, u verifikuan propozimet e Këshillave mësimorë-shkencorë dhe u konstituua përbërja e re e Senatit me mandat 4 vjeçarë dhe e përbërë nga këta anëtarë:

 1. Prof. Dr. Mustafa Ibrahimi
 2. Prof. Dr. Suzana Aliu
 3. Prof. Dr. Bistra Netkova
 4. Prof. Dr. Blerim Saiti
 5. Prof. Dr. Andrej Cvetkovski
 6. Prof. Dr. Zekirija Idrizi
 7. Prof. Dr. Lutfi Bina
 8. Prof. Dr. Agim Mamuti
 9. Prof. Dr. Aleksander Dimovski
 10. Agon Podgragja

Njëherit në rrjedhë e sipër është edhe procedura për zgjedhjen e rektorit dhe organeve tjera të përhershme të Universitetit.

_______________________________________

Në bazë të nenit 52 nga Ligji për Arsimin të Lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 35/08 …… ..127 / 16), Komisioni për përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e rektorit në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup, në përbërje: doc.dr. Monika Lutovska – kryetare e Komisionit, prof. dr. Lutfi Bina – anëtar i Komisionit dhe doc.dr. Sani Demiri – anëtar i Komisionit, deri te anëtarët e Senatit dorëzojnë këtë:

 

PROPOZIM

për përcaktimin e kritereve për propozim dhe zgjedhje të rektorit dhe prorektorëve në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup

 

Rektori i Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup zgjidhet nga profesorët e rregullt, ndërsa prorektorët zgjidhen nga ana e personave të zgjedhur në thirrje mësimore-shkencore dhe shkencore.

Kandidatët të cilët propozohen për rektor në Universitetin dorëzojnë tek Këshilli i Rektoratit dhe Senati i Universitetit një program për punën e Universitet dhe mënyrën e zbatimit të tij, më së pakti 5 faqe, të dhënat biografike dhe bibliografike për punën e tyre, si dhe një pëlqim me shkrim për pranimin e kandidaturës.

Kandidatët që propozohen për prorektorë të Universitetit dorëzojnë deri te Këshilli i rektoratit dhe Senati i Universitetit të dhënat biografike dhe bibliografike për punën e tyre, si dhe një pëlqim me shkrim për pranimin e kandidaturës.

 

Gjatë procedurës së zgjedhjes së rektorit të Universitetit, Senati i Universitetit veçanërisht do ti vlerësojë cilësitë, përcaktimet dhe angazhimet si në vijim:

 1. Të jetë një person i shquar në fushën e tij mësimore-shkencore.
 2. Të jetë person i cili ka njohuri solide mbi sistemin e arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë, aftësi për menaxhim dhe një plan dhe vizion për organizimin, udhëheqjen dhe avancimin e Universitetit, ndërtimin e reputacionit dhe kapacitetit të tij, si dhe përfshirjen e Universitetit në projektet teorike / praktike / shkencore / zhvillimore në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
 3. Me dinjitet do ta përfaqësojë Universitetin brenda dhe jashtë shtetit dhe do të bashkëpunojë me Universitetet tjera brenda dhe jashtë vendit, posaçërisht në pikëpamjen e shkëmbimit të kuadrit të profesorëve dhe studentëve, të cilët do ta transferonin diturinë, aftësitë dhe përvojat e fituara.
 4. Detyrimisht të zotëron dhe në mënyrë aktive të përdorë, të flet dhe të shkruajë  në gjuhën maqedonase, shqipe dhe (ose) angleze.
 5. Do ta promovojë Universitetin si një Institucion ku studentët e ardhshëm do të mund me sukses ti realizojnë vizionet e tyre për të fituar njohuri të reja shkencore, teorike dhe praktike.
 6. Do të Koordinojë dhe do të nxisë zhvillim të bashkëpunimit ndërmjet fakulteteve individuale si njësi të veçanta të Universitetit.
 7. Do të përpiqet për stabilitet financiar të Universitetit përmes ruajtjes, rritjes dhe shfrytëzimit racional të të ardhurave të tij.

 

Detyrimisht duhet që kriteret të jenë të përfshira në programin për punë të Universitetit të cilin e përpilojnë kandidatët për rektor.

Kandidatët për prorektor, pas zgjedhjes së rektorit, duhet të deklarohen me shkrim se e pranojnë programin e rektorit të zgjedhur.

Zbatimin e detyrës së rektorit dhe prorektorit nuk është në pajtueshmëri me zbatimin e një funksioni tjetër shtetëror apo funksion në parti politike.

 

Komisioni për përcaktimin e kritereve për zgjedhjen e rektorit:

doc. dr.Monika Lutovska – kryetar

prof. dr. Lutfi Bina – anëtar

doc. dr. Sani Demiri – anëtar

_____________________________________________

 

Врз основа на 52 од Законот за високото образование (“Сл.весник на РМ” број 35/08……..127/16),  а во врска со доставениот Предлог од Комисијата за утврдување на критериуми за избор на ректор на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во состав: проф. д-р Моника Лутовска – претседател на Комисијата, проф. д-р Љутви Бина – член на Комисијата и доц. д-р Сани Демири – член на Комисијата, Сенатот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје ги донесе следниве

 

КРИТЕРИУМИ

 за предлагање и избор на ректор и проректори на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје

 

Ректорот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје се избира од редот на редовните професори, а проректорите од редот на лицата избрани во наставно-научни и научни звања.

Кандидатите што се предлагаат за ректор на Универзитетот доставуваат до Ректорската управа и до Универзитетскиот сенат програма за работа на Универзитетот и начин на нејзина реализација во обем од најмногу 5 страници, биографски и библиографски податоци за својата работа, како и писмена согласност за прифаќање на кандидатурата.

Кандидатите што се предлагаат за проректори на Универзитетот доставуваат до Ректорската управа и до Универзитетскиот сенат биографски и библиографски податоци за својата работа, како и писмена согласност за прифаќање на кандидатурата.

Во текот на постапката за избор на ректор на Универзитетот , Универзитетскиот сенат посебно ќе ги оценува следните квалитети, определби и заложби:

 1. Да е личност истакната во својата наставно-научна област.
 2. Да е личност која ќе има солидни познавања за високо образовниот систем на Р.М., ќе има менаџерски способности со визија за организацијата, водењето и напредокот на Универзитетот, градењето на неговиот углед и капацитети, како и за вклучување на Универзитетот во теоретски/практични/научни/развојни проекти на национално и меѓународно ниво.
 3. Достојно ќе го претставува Универзитетот во рамките на државата и надвор од неа и ќе остварува соработка со други Универзитети во земјата и странство, особено во поглед на размена на професорски кадар и студенти, кои понатаму би ги пренеле стекнатите знаења, вештини и искуства.
 4. Задолжително да владе, активно користи, говори и пишува на македонски, албански и (или) англиски јазик.
 5. Ќе го промовира Универзитетот како институција каде идните студенти ќе можат успешно да ги реализираат своите визии за стекнување со нови научни знаења, теорија и пракса.
 6. Ќе координира и поттикнува развој на соработка помеѓу одделните факултети како посебни единици на Универзитетот.
 7. Ќе се стреми кон финансиска стабилност на Универзитетот преку зачувување, зголемување и рационално користење на неговиот имот.

Критериумите задолжително треба да бидат содржани во програмите за работа на Универзитетот што ги изготвуваат кандидатите за ректор.

Кандидатите за проректори, по изборот на ректор, треба писмено да се изјаснат дали ја прифаќаат програмата на избраниот ректор.

Вршењето на должноста ректор и проректор е неспоиво со вршењето на друга државна функција или функција во политичка партија.

 

Комисија за утврдување на критериумите за избор на ректор:

Доц. д-р. Моника Лутовска – Претседател

Проф. д-р. Лутфи Бина – член

Доц. д-р. Сани Демири – член

 

 

 

 

 

 

 

By