𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝟏𝟐.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟑 Para studentëve të UNT-së sot u realzua prezantimi i rrjeteve evropiane ‘Europas’ dhe ‘Euroguidance’ dhe mundësitë që ato ofrojnë.Prezantimi u realizua nga përfaqësuesja e  Agjencisë nacionale për programe evropiane arsimore dhe mobilitet, zonja Anabela Dimovska dhe udhëheqësi i Qendrës për karrierë dhe ndërmarrësi të UNT-së  z.Ilir Idrizi.

Studentët patën mundësi që të mësojnë më tepër rreth mundësive që ofron platrorma EUROPAS si: krijimi i online profilit në Europass, krijimin dhe azhurnimin e CV-së dhe letrës motivuese  si dhe Europass mobilitetet.Gjithashtu studentët kishin mundësi të mësojnë më shumë rreth rrjetit Euroguidance, i cili ofron mundësi për këshillime në zhvillim e përcaktim të karrierës, si dhe ofron një numër të madh të mundësive për trajnime, shkëmbim të përvojave, doracak dhe udhëzues për zhvillim të karrierës.

Qendra për Karrierë dhe Ndërmarrësi pranë UNT-së është në shërbim dhe mbështetje të studentëve, për zhvillimin dhe avancimin e tyre në karrierë duke u ofruar prezantime dhe trajnime të  ndryshme.

By