Studentët e vitit te katërt, të lëndës Puna sociale klinike, të Programit studimor Punë dhe Politikë Sociale realizuan vizitë studimore tek qendra ‘Vis Mentis’ ku Dr. Migjen Amzai, drejtues i kësaj qendre, mbajti një ligjeratë me temë tek sfidat e shënedetit mendor tek adoleshentët, vlerësimin klinik, analizën e sjelljes funksionale dhe qasjet psikoterapeutike.

Vizita u realizua nën udhëheqjen e bartëses të lëndes Dr. Nita Beluli Luma.

By