Shkup, 22.02.2019 Në seminar ku morrën pjesë profesorët, asistentët dhe kuadri i angazhuar i UNT-së, me ligjerata u paraqitën Prof. Dr. Azis Pollozhani në temë ”Shkenca në funksion të mësimdhënies”,   Prof. Dr. Zoran T. Popovski  me temë ”Mësimdhënia në arsimin e lartë”,  Prof. Dr. Blerim Saiti  zhvilloi ligjerate me temë ”Problemet aktuale të mësimdhënies në UNT” dhe   Doc. Dr. Katerina Rusevska prezantoi me temën ”Bazat e organizimit të mësimdhënies”.

 

Prof. Dr. Azis Pollozhani gjatë zhvillimit  të ligjeratës  ”Shkenca në funksion të mësimdhënies” elaboroi rëndësinë e dhënies së kontributit shkencor nga ana e stafit akademik, sidomos në Revistën “South East Journal for Sustainable Development” që botohet nga UNT-ja.

 

Prof. Dr. Zoran T. Popovski  në ligjeratën ”Mësimdhënia në arsimin e lartë”, spjegoi lidhur me organizimin e ligjëratave, organizimin e ushtrimeve, organizimin e  mësimit në terren, organizimin e vizitave si dhe organizimn e praktikës.

 

Prof. Dr. Blerim Saiti  gjatë ligjeratës me temë ”Problemet aktuale të mësimdhënies në UNT”, elaboroi lidhur me procesi mësimorë në UNT, duke u ndaluar në motivimin, rregullshmërinë dhe vlerësimin gjatë këtij procesi.

 

Doc. Dr. Katerina Rusevska ligjëroi mbi ”Bazat e organizimit të mësimdhënies”, duke vënë theksin në llojet e mësimdhënies, strukturës së orës mësimore, metodat e mësimdhënies dhe pajisjet audiovizuale në mësimdhënie.

 

Pas ligjeratave u zhvillua diskutim lidhur me temat e ligjëruara, ndërsa seminari u vlerësua produktiv dhe avancues për procesin e mësimdhënies.

BeFunky-collage (1)

By