Bioinformatics course program

Bioinformatics Course Proposal

Draft Agenda- Methods of Teaching

Seminari me kurs praktik për bioinformatikë, të cilin gjatë kësaj javë do ta ndjekin profesorë nga institucione shtetërore të arsimit të lartë, institute shëndetësore si dhe institucione tjera të kësaj lëmie.

Fjalë mirëseardhje gjatë hapjes së kursit praktik një javor intenziv kishte rektori i Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup, Prof. Dr. Aziz Pollozhani dhe Prof. Dr. Zoran T. Popovski, i cili moderon këtë kurs.

Tema e ditës së parë të trajnimit ishte ‘Hyrje në Bioinformatikë dhe bazat e të dhënave kryesore biologjike’, ndërsa trajnues kryesor gjatë këtij kursi do të jetë profesori nga Universiteti i Sassarit nga Italia Prof. Dr. Massimo Deligios.Foto Seminari

By