Ekonomia e aplikuar (zbatuar) dhe sipërmarrësia

VITI PARE

Semestri 1

Semestri 2

Matematika I 

Bazat e Ekonomisë 

Hyrje në menaxhim 

Informatikë 

Matematika II 

Teoria e probabilitetit dhe bazat e statistikave 

Hyrje në Marketing 

Bazat e kontabiliteti  

Lëndë me zgjedhje 

VITI DYTE

Semestri 3

Semestri 4

Mikroekonomia 

Kontabiliteti financiar 

Bazat e financës 

Statistikat 

Lëndë me zgjedhje 

Makroekonomia 

Menaxhimi strategjik 

Kontabiliteti menaxherial 

Lëndë me zgjedhje 

Lëndë me zgjedhje 

VITI TRETE

Semestri 5

Semestri 6

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 

Bankat 

Tregjet dhe institucionet financiare 

Lëndë me zgjedhje 

Lëndë me zgjedhje 

Financat publike 

Ekonomia ndërkombëtare 

Ekonomia e Aplikuar 

Lëndë me zgjedhje 

Lëndë me zgjedhje 

Mësimdhënie praktike 

VITI KATERT

Semestri 7

Semestri 8

Ekonomia investuese 

E-biznesi 

Menaxhimi operacional 

Lëndë me zgjedhje 

Lëndë me zgjedhje 

Ekonometria 

Analiza financiare 

Lëndë me zgjedhje 

Teza e diplomës 

Lendet Zgjedhore

Gjuhe angleze 

Informatikë e avancuar 

Sipërmarrja dhe biznesi i vogël 

Bazat e Inxhinierisë Mekanike 

Hulumtimi i marketingut 

Sipërmarrja dhe Inovacioni 

Ekonomia monetare 

Menaxhimi ekonomik i transportit 

Mbrojtje gjatë funksionimit 

Kontrolli dhe auditimi 

Menaxhimi inovativ 

Etika 

Bazat e cilësisë 

Bazat e burimeve të rinovueshme të energjisë 

Menaxhim i performances 

Menaxhimin e projektit 

Logjistika 

Tregtia e jashtme 

Menaxhimi i riskut 

Teoria e Vendimit 

integrimet ekonomike evropiane 

Ekologjia industriale