Politikё dhe Punё Sociale

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Politikё dhe Punё Sociale
Cikli i studimeve: Cikli i dytë
Kredi ECTS: 60

 

p. sociale-1