Shkencat Kompjuterike dhe Inxhineria

VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

 • Kalkulus 1
 • Bazat e programimit
 • Teknika digjitale
 • Teknologjitë e internetit
 • Lëndë zgjedhore
 • Kalkulus 2
 • Programim i Orientuar në Objekte
 • Logjika Digjitale
 • Algoritme dhe strukturat e të dhënave
 • Lëndë zgjedhore

VITI DYTË

SEMESTRI 3

SEMESTRI 4

 • Arkitektura dhe organizimi i kompjuterëve
 • Programim Vizual
 • Bazat e probabilitetit dhe statistikës
 • Internet programim
 • Lëndë zgjedhore
 • Matematika diskrete dhe aplikimi i saj
 • Inxhinieria softuerike
 • Bazat e të dhënave
 • Gjuhë maqedone dhe shkrimi akademik
 • Lëndë zgjedhore

VITI TRETË

SEMESTRI 5

SEMESTRI 6

 • Algoritme të avancuara
 • Hyrje në kriptografi
 • Grafikë dhe vizuelizim
 • Sisteme Operative
 • Lëndë zgjedhore
 • Data Mining
 • Menaxhimi me projektet softuerike
 • Sistemet e informacionit
 • Sistemet mikrokompjuterike
 • Lëndë zgjedhore

VITI KATËRT

SEMESTRI 7

SEMESTRI 8

 • Sisteme me preformaca të larta
 • Analiza e të dhënave
 • Robotikë
 • Dizajnimi i kompailerëve
 • Lëndë zgjedhore
 • Siguria e kompjuterëve
 • Intelegjenca artificiale
 • Sistemet wireless të avancuara dhe rrjetat
 • Punimi i diplomës
 • Lëndë zgjedhore

Lëndët zgjedhore të programit studimor

 • Gjuhë angleze 1
 • Bazat e Ueb dizajnit
 • Gjuhë angleze 2
 • Elementet elektronike kompjuterike
 • Programim i lojërave
 • Programim në gjuhët skriptuese 1
 • Rrjetat kompjuterike
 • Mjetet multimediale
 • Programim i pajisjeve mobile
 • Programim në JAVA
 • Programim në gjuhët skriptuese 2
 • Tregti elektronike dhe mobile
 • Metodat formale
 • Dizajni dhe arkitektura softuerike
 • Sistemet e shpërndara dhe përpunimi i cloud kompjuterëve
 • Bazat e të dhënave të avancuara