Në bazë të Memorandumit të nënshkruar për bashkëpunim mes EVN Maqedoni AD, Shkup nga njëra anë dhe Universitetit ,,Nënë Tereza,, në Shkup nga ana tjetër, shpallet konkurs për ndarje të bursave për studentët e Fakultetit të Shkencave Teknike.

Me dhënien e bursës 1(një) studenti, EVN Maqedoni do të jep kontributin dhe mbështetjen e saj në edukimin dhe trajnimin e kuadrove profesionale cilësore nga fusha e energjetikës dhe njëkohësisht do të stimulohen studentët e ardhshëm për regjistrim në Fakultetin e Shkencave Teknike.

Mundësi aplikimi për bursë do të kenë studentët që për herë të parë regjistrohen në vit të I-rë, në vitin shkollorë 2016/2017.

Bursa në shumë prej 6.000,00 denarë në muaj do të ndahet në periudhë prej 10(dhjetë) muaj, me mundësi për vazhdim ose ndërprerje, varësisht prej detyrimeve të parapara me Kontratën për bursë.

Përzgjedhjen dhe selektimin e kandidatëve do t’a kryejë Komisioni për bursa.

Detyrime të shfrytëzuesit të bursës:

 • të dorëzojë vërtetim për student të rregullt i regjistruar në vitin rrjedhës;
 • të dorëzojë deklaratë se nuk është shfrytëzues i bursës ose kredisë nga tjetër qendër, institucion ose kompani;
 • vitin studimor t’a kryen brenda afatit dhe mesatare jo më të ulët se 8.0, në të kundërtën shfrytëzuesi i bursës e humb të drejtën e bursës dhe obligohet ta kthen shumën e pranuar nga komania me të cilën ka nënshkruar Kontratë për bursë.
 • obligime të tjera të parapara në Kontratën për bursë.

Mënyra e aplikimit:

Studentët e interesuar është e nevojshme:

 • të plotësojnë aplikacion/pyetësor i përgaditur nga ana e EVN Maqedoni AD, Shkup
 • të pergatisin letër motivimi

Dokumentet dërgohen deri te arkiva e Universitetit ,,Nënë Tereza,, -Shkup më së voni deri 20.04.2017 ora 12:00.

Aplikacionin mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm:

Aplikacioni në gjuhën shqipe

 

________________________________________________________________________

КОНКУРС за стипендии

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка меѓу ЕВН Македонија АД, Скопје од една страна и Универзитетот ,,Мајка Тереза,, во Скопје  од друга страна се распишува конкурс за доделување стипендија за студентите на Факултетот за технички науки.

Со стипендирање на 1 (еден)  студент, ЕВН Македонија ќе даде свој придонес и поддршка во едукација и оспособување на стручни и на квалитетни кадри од областа на енергетиката, и воедно ќе им се даде стимул на идните студенти за запишување на Факултетот за технички науки,

Можност за пријавување за стипендија ќе имаат студентите запишани првпат, во I-ва година, во учебната 2016/2017 година.

Стипендијата е во висина од 6.000,00 денари месечно и се доделува за 10 (десет) месеци, со можност за продолжување или за прекин, во зависност од обврските пропишани во Договорот за стипендирање.

Изборот и селекцијата на кандидатите ќе го изврши Комисија за стипендирање.

Обврски на корисникот на стипендијата:

 • да достави потврда за редовен студент запишан во тековната година;
 • да достави Изјава дека не е корисник на стипендија или кредит од друга установа, институција или компанија;
 • студиската година да ја заврши во рок и со просек не помал од 8.0, во спротивно, стипендистот го губи правото на стипендија и се обврзува да го врати примениот износ на компанијата со која го склучил Договорот за стипендирање;
 • други обврски пропишани во Договорот за стипендирање.

Начин на аплицирање:

Заинтересираните студенти е потребно:

 • да потполнат aпликација/прашалник подготвен од страна на ЕВН Македонија АД,Скопје
 • да подготват мотивациско писмо

Документите се поднесуваат до Архивата на ,,Мајка Тереза,, во Скопје најдоцна до 20.04.2017 до 12:00 часот.

Апликацијата можете да ја преземете во следниот линк:

Апликација

By