Në fakultetet pranë Universitetit ,,Nënë Tereza’’ në Shkup, në ciklin e dytë të studimeve në vitin akademik 2018/2019 mund të regjistrohen numri i studentëve në vijim:

PROGRAMET STUDIMORE Numri i studentëve  

Kohëzgjatja në semestra      

 

Çmimi e studimeve ne semestër (në euro)

 

FAKULTETET
Fakulteti i shkencave teknike
Inxhinieri ekonomike dhe menaxhment 25 2 400
Fakulteti i shkencave sociale
Media dhe komunikim ndërkulturor 15 2 400
Sport dhe shkenca sportive 20 2 400
Punë sociale dhe politikë sociale 20 2 400
Studime evropiane dhe marrëdhënie ndërkombëtare 20 4 400
Fakulteti i shkencave informatike
Inxhinieri softuerike e aplikuar

(gjuhë shqipe, gjuhë maqedonase)

20 4 400
Inxhinieri softuerike e aplikuar

(gjuhë shqipe)

15 4 400
           Informatikë mësimdhënie

 

20 2/4 400

Për afatin e aplikimit do të ju njoftojmë në mënyrë plotësuese në ditët në vazhdim.

By