Të nderuar studentë,

Vlerësimin për stafin Akademik dhe Administrativ të Universitetit mund ta bëni deri më 28.06.2019.
Të gjitha sqarimet e nevojshme i keni në e-mailin tuaj zyrtar!
Përgjigjjet tuaja janë anonime dhe do të trajtohen me konfidencë!

By