VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

Metodologjia e punës kërkimore-shkencore

Politikat krahasuese dhe menaxhimi i pushtetit vendor

Menaxhimi Financiar

Kontesti administrativ – Përvojat krahasuese

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një lëndë me zgjedhje nga ato të shënuara)

Ligji i punës në sektorin publik

Burimet njerëzore në sektorin publik

Menaxhimi i aftësive të TI-së

Menaxhimi Publik

Sistemi zyrtar dhe reformat në administratën publike

Punim master

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një lëndë me zgjedhje nga ato të shënuara)

Administrata dhe administrimi evropian në organizatat ndërkombëtare

Menaxhimi i shëndetit publik dhe sigurimit shëndetësor

Politika sociale e aplikuar

By