VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2DRITARJA E PARË E LEVISHMERISË

Ideologji ekstreme, siguri dhe terrorizëm

Migrimet dhe tregu i punës

Ndihma mjekësore urgjente dhe mjekësia ligjore në migrime

Psikologjia e zhvendosjes dhe migrimit të detyruar

Gjuhe angleze për diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare

Metodat e Kërkimit në Migrim

Politikat dhe ligjet ndërkombëtare të migracionit

Mediat sociale dhe komunikimi i proceseve të migrimit

Një lëndë me zgjedhje nga lista e lëndëve me zgjedhje

Një lëndë me zgjedhje nga lista e lëndëve me zgjedhje

VITI I DYTË

SEMESTRI 3

SEMESTRI 4-DRITARJA E DYTË E LËVISHMERISË

Fetë, nacionalizmi dhe integrimi evropian

Identitetet rajonale dhe menaxhimi i diversitetit

Historia e feve dhe multikulturalizmit

Një lëndë me zgjedhje nga lista e lëndëve me zgjedhje

Një lëndë me zgjedhje nga lista e lëndëve me zgjedhje

Zgjidhja e konflikteve Polemikat në debatin publik

Një lëndë me zgjedhje nga lista e lëndëve me zgjedhje

Praktika

Punim master

LËNDE ZGJEDHORE

Aftësitë e informacionit

Etika

Organizatat ndërkombëtare

Politika e jashtme e Bashkimit Evropian

E drejta ndërkombëtare detare dhe migracioni ndërkombëtar

Ekzaminimi i qëndrueshmërisë dhe mirëqenies

Ndryshimet klimatike dhe migrimi: strategjitë e zbutjes dhe përshtatjes

Menaxhimi i projektit dhe raportimi financiar

Statistikat

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut

By