UNT nënshkroi Memorandum bashkëpunimi me Sh.A. MEPSO

Shkup, 02.10.2019 Universiteti ‘Nënë Tereza në Shkup sot nënshkroi Memorandum bashkëpunimi me Shoqatën aksionare MEPSO, përmes së cilit do të zhvillohen mundësitë për bashkëpunim ndëristitucional.

Dy nënshkruesit e Memorandumit, rektori i  Universiteti ‘Nënë Tereza në Shkup, Prof.dr. Aziz Pollozhani dhe drejtori i Sh.A. MEPSO, Bilent Saliji shkëmbyen ide për realizimin e projekteve të përbashkëta dhe shkëmbimin e përvojave profesionale.

Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup, dhe Sh.A. MEPSO  përmes këtij memorandumi shprehën gatishmërinë për bashkëpunim të ndërsjellë me qëllim të sigurimit të analizave të nevojshme shkencore, shfrytëzimin e kushteve, materialet, hapësirat teknike-profesionale dhe planet për avansim profesional në kuadër të lëmisë së transmetimit të energjisë elektrike.

Me këtë memorandum, ndër të tjera synohet që të arrihet ndarja e bursave për studentët e studimeve deridiplomike dhe postdiplomike nga drejtimet studimore në interes të ShA MEPSO, shpërblimi i studentëve që kanë treguar suksese gjatë studimeve apo që kanë arritur rezultate të dalluara në sferën e inovacionit në lëmitë me interes të dyanshëm, dhënia e rekomandimeve për punësim të studentëve të diplomuar në UNT me kërkesë të ShA MEPSO, bashkëpunim  në fushën e realizimit të programeve edukativo-arsimore dhe realizimit të punës praktike për ciklet studimore deridiplomike, postdiplomike dhe doktoraturës, angazhim i ndërsjellë i kuadrove arsimore dhe studentëve, dhe projekte të ndryshme në interest ë dy institucioneve shtetërore.

Sh.A. MEPSO  është operator i sistemit elektrotransmetues i Republikës së Maqedonisë së Veriut, shoqëri aksionare për transmetim të energjisë elektrike dhe menaxhim me sistemin elektroenergjetik në pronësi shtetërore.

 

DSC_0974

DSC_0934

DSC_0926

DSC_0921