Të nderuar STUDENTË,
Në kuadër të vlerësimit të procesit mësimor në fakultetet e Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup, me ndihmën e këtij pyetësori ju mund të vlerësoni kënaqësinë tuaj për cilësinë e mësimdhënies nga profesorët dhe asistentët tuaj për secilën lëndë të semestrit. Përgjigjet tuaja të sinqerta mund të tregojnë për mangësitë dhe vështirësitë në mësimdhënie dhe të kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së tij. Nëse nuk mund të jepni një notë ose nuk është e zbatueshme për një mësimëdhënës të veçantë, zgjidhni përgjigjen “Unë nuk mund të vlerësoj”.
 
Почитувани СТУДЕНТИ,
Во рамки на вреднување на наставата на факултетите на Универзитетот „Мајка Тереза“ – Скопје, со помош на овој прашалник може да го оцените своето задоволство од квалитетот на наставата на Вашите наставници и асистенти за секој предмет од семестарот.
Вашите искрени одговори може да укажат на недостатоците и тешкотиите во наставата и да придонесат за подобрување на нејзиниот квалитет. Ако некоја оцена не можете да ја дадете или не е применлива за одреден наставник изберете го одговорот „не можам да проценам“.
 


Linqet i keni në vazhdim për secilin Fakultet vecmas / Линковите ги имате подоле за секој Факултет посебн

Fakultetin e ndërtimtarisë dhe arkitekturës /  Факултет за градежништво и архитектура

Fakultetin e Shkencave Teknike / Факултетот за Технички Науки

Fakultetin e Shkencave Teknologjike / Факултет за технолошки науки

Fakultetin e shkencave sociale / Факултет за социјални науки

Fakultetin e shkencave të informatikës / Факултет за информатички науки

By