Orari i provimeve në afatin e janarit në vitin akademik 2016/2017

Fakulteti i Shkencave Sociale:

Politika dhe puna sociale

Studime Evropiane

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës:

Ndërtimtari konstruktive

Gjeodezi dhe gjeo-informatikë

Arkitekturë

Fakulteti i Shkencave Teknologjike:

Teknologji ushqimore

Fakulteti i Shkencave të Informatikës:

Informatikë

Fakulteti i Shkencave Teknike:

Mekatronikë

Inxhinieri makinerike dhe menaxhment

Inxhinieri e transportit dhe komunikacionit