UNT MIRËPRET STUDENTËT E RINJ

 

К O N K U R S PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE NË CIKLIN E PARË DHE TË DYTË TË STUDIMEVE NË
UNIVERSITETIN “NËNË ТEREZA” NË SHKUP NË VITIN AKADEMIK 2019/2020

Universiteti “Nënë Тereza” në Shkup shpalli konkursin për regjistrimin e studentëve në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në vitin akademik 2019/2020.

UNT këtë vit akademik hap dyert për gjenaratën e katërt e studentëve që do të vijojnë studimet e ciklit të parë dhe gjeneratën e dytë për studime të ciklit të dytë.

Në pesë fakultetet e tij, UNT ofron 27 programe studimore për ciklin e parë, ku do të pranohen 1485 studentë të rinj dhe 210 kandidatë për studimet e ciklit të dytë, në 11 programe studimore.

Në vitin akademik 2019/2020 UNT do të pranon 865 studentë të rregullt me kuotë shtetërore, 385 studentë të rregullt me bashkëfinancim, 235 me korrespodencë.

Për kushtet dhe kriteret e regjistrimit mund të informoheni në linqet më poshtë.

 

К O N K U R S – PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETIN “NËNË TEREZA” NË SHKUP NË VITIN AKADEMIK 2019/2020

K O N K U R S – PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE NË PROGRAMET STUDIMORE NË UNIVERSITETIN “NËNË TEREZA“ NË SHKUP NË VITIN AKADEMIK 2019/2020

By