Në postën tuaj elektronike do keni mundësinë që të jepni vlerësimet tuaja të sinqerta për kuadrin ligjërues respektivisht, në kuadër të vlerësimit të mësimdhënies online në fakultetet e Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup, me ndihmën e këtij pyetësori ju mund të vlerësoni kënaqësinë tuaj me cilësinë e mësimdhënies së profesorëve dhe asistentëve tuaj për secilën lëndë të semestrit, anketa është anonime. Ju gjithashtu duhet të jepni mendimin tuaj për mbajtjen e kolokfiumeve online.
Përgjigjet tuaja të sinqerta mund të tregojnë për mangësitë dhe vështirësitë në mësimdhënie dhe të kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së tij. Nëse nuk mund të jepni një notë ose nuk është e zbatueshme për një mësues të veçantë, zgjidhni përgjigjen “Unë nuk mund ta vlerësoj”. Ju lutemi jepni të gjitha notat duke klikuar mbi katrorin në përgjigjen e zgjedhur.
Për të gjithë ata student pranë UNT-së të cilëve nuk iu ka mbëritur pyetësori, ndiqeni linkun për vlerësim:

By