VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

Metodologjia e punës kërkimore-shkencore
Politikat krahasuese dhe menaxhimi i pushtetit vendor
Menaxhimi Financiar
Kontesti administrativ - Përvojat krahasuese
Lëndë zgjedhore (zgjidhet një lëndë me zgjedhje nga ato të shënuara)
Ligji i punës në sektorin publik
Burimet njerëzore në sektorin publik
Menaxhimi i aftësive të TI-së
Menaxhimi Publik
Sistemi zyrtar dhe reformat në administratën publike
Punim master
Lëndë zgjedhore (zgjidhet një lëndë me zgjedhje nga ato të shënuara)
Administrata dhe administrimi evropian në organizatat ndërkombëtare
Menaxhimi i shëndetit publik dhe sigurimit shëndetësor
Politika sociale e aplikuar

By