VITI PARË

VITI DYTË

Historia politike e botës
Termat bazë në marrëdhëniet ndërkombëtare
Diskutimet aktuale në filozofinë politike
Lëndë me zgjedhje (nga ato të zgjeruara zgjidhen dy lëndë me zgjedhje)
E drejta ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut  Aleksandar Petkovski
Koncepti i shtetit në filozofinë politike
Politika e jashtme e Bashkimit Evropian
Shteti, Shoqëria dhe Politika në Lindjen e Mesme

Globalizimi dhe politika botërore

Teoritë e demokracisë Punim master

Lëndë me zgjedhje (zgjidhet një lëndë me zgjedhje nga ajo e zgjeruar)

Historia, politika dhe përkatësia etnike në Ballkan

Modernizmi dhe Postmodernizmi

By