Në bazë të marrëveshjes nr.08-1964/1 nga data 06.03.2018 midis Qytetit të Shkupit dhe Universitetit “Nënë Tereza”, nga data 12.04 – 12.05. 2018, nga ora 11:00 deri në ora 14:00, në galerinë e këtij universiteti është hapur ekspozita e pikturave të Omer Kaleshit. Ekspozita realizohet në kuadër të Programit për financimin e institucioneve publike dhe aktiviteteve kulturore të Qytetit të Shkupit për vitin 2018.

Galeria “Omer Kaleshi” u hap në nëntor të vitit të kaluar dhe është e vendosur përjetësisht në hapësirat e Universitetit “Nënë Tereza” (Adresa: 12ta Udarna Brigada, 2a, Kati i VII)

_____________________________________

Согласно договорот бр.08-1964/1 од 06.03.2018 помеѓу Град Скопје и УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА од 12.04 – 12.05. 2018 во Галеријата на овој Универзитет е отворена Изложбата на сликите на “Омер Калеши”. Изложбата се реализира во склоп на Програмата за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата на Град Скопје за 2018 година.

Адреса: ( 12та Ударна Бригада, 2а, VII спрат)

By